obraz - pobrane.jpg


obraz - baner_MOST_120_50.jpg

dr hab. Małgorzata Rajfurtel. (077) 401 6042 emial: mrajfur@o2.pl

 

Magisterium: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Opolski, 2001 r.

Doktorat: Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka, 2008 r.

Habilitacja: Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka, 2015 r.

Zainteresowania naukowe:

 • ochrona i inżynieria środowiska
 • biomonitoring
 • biochemia
 • algologia
 • fitofarmakologia

Wybrane najważniejsze publikacje:

Rozdziały w monografii:

 1. Kłos A., Rajfur M., Wacławek M. i Wacławek W.: Biomonitoring Borów Stobrawskich z zastosowaniem porostów, [w:] Sporek K. (red.): Zagrożenia biotopów przekształconych przez człowieka. Wyd. i Druk. Św. Krzyża, Uniwersytet Opolski, Opole 2009, 213-227.
 2. Rajfur M., Kłos A. i Wacławek M.: Zastosowanie biomonitorów do oceny zanieczyszczenia środowiska w województwie opolskim. [w:] Problemy w ochronie środowiska w województwie opolskim na lata 2010-2020. Wyd. Atmoterm S.A., Opole 2010, 53-62.   
 3. Kłos A., Rajfur M., Wacławek M., Šrámek I., Trnková L., Radvan R. i Hyšplerová L.: Wykorzystanie porostów, mchów i gleby do oceny zanieczyszczenia Euroregionu Pradziad i Euroregionu Glacensis w:] Biomonitoring na obszarze trangranicznym polsko-czeskim, Wyd. Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej, Opole 2010, 29-52.
 4. Rajfur M., Kłos A. i Wacławek M.: Biosorption of heavy metals from aqueous solutions by red algae Palmaria palmata: Study of the kinetics and the equilibrium of sorption, [in:] Pawłowski L., Dudzińska M.R. and Pawłowski A.: Environmental Engineering, Taylor & Francis Group, London 2013, 533-540, ISBN 978-0-415-64338-2

Ważniejsze publikacje:

 1. Kłos A., Rajfur M., Wacławek M. i Wacławek W.: 137Cs transfer from local particulate matter to lichens and mosses, Nukleonika, 2009, 54(4), 297-303.
 2. Kłos A., Rajfur M., Wacławek M. i Wacławek W.: Impact of roadway particulate matter on deposition of pollutants in the vicinity of main roads, Environ. Protect. Eng., 2009, 35(3), 105-121.
 3. Rajfur M., Kłos A. i Wacławek M.: Sorption properties of algae Spirogyra sp. and their use for determination of heavy metal ions concentrations in surface water, Bioelectrochemistry, 2010, 80, 81-86. DOI:10.1016/j.bioelechem.2010.03.005.
 4. Kłos A., Rajfur M., Wacławek M., Wacławek W., Wuenschmann S. i Markert B.: Quantitative relations between different concentrations of micro- and macroelements in mosses and lichens – The region of Opole (Poland) as an environmental interface in between Eastern and Western Europe, Int. J. Environ. and Health, 2010, 4(2-3), 98-119.
 5. Rajfur M., Kłos A. i Wacławek M.: Algae utilization in assessment of the large Turawa Lake (Poland) pollution with heavy metals, J. Environ. Scie. and Health Part A., 2011, 46(12), 1401-1408, DOI:10.1080/10934529.2011.606717.
 6. Kłos A., Rajfur M. i Wacławek M.: Application of enrichment factor (EF) for intepretation of the results of biomonitoring studies. Ecol. Chem. Eng. S, 2011, 18(2), 171-183.
 7. Kłos A., Rajfur M., Šrámek I. i Wacławek M.: Use of lichen and moss in assessment of forest contamination with heavy metals in Praded and Glacensis Euroregions (Poland and Czech Republic). Water, Air, and Soil Pollut., 2011, 222, 367-376, DOI 10.1007/s11270-011-0830-9.
 8. Kłos A., Rajfur M., Šrámek I. i Wacławek M.: Mercury concentration in lichen, moss and soil samples collected from the forest areas of Praded and Glacensis Euroregions  (Poland and Czech Republic). Environ. Monit. Assess., 2012, 184(11), 6765–6774. DOI 10.1007/s10661-011-2456-1.
 9. Rajfur M., Kłos A. i Wacławek M.: Sorption of copper(II) ions in the biomass of alga Spirogyra sp. Bioelectrochemistry, 2012, 87, 65-70. DOI 10.1016/j.bioelechem.2011.12.007
 10.  Kłos A., Czora M., Rajfur M. i Wacławek M.: Mechanisms for translocation of heavy metals from soil to epigeal mosses. Water, Air, and Soil Pollut., 2012, 223(4), 1829-1836, DOI 10.1007/s11270-011-0987-2
 11. Rajfur M.: Algae – heavy metals biosorbent. Ecol. Chem. Eng. S. 2013, 20(1), 23-40. DOI: 10.2478/eces-2013-0002
 12. Krems P., Rajfur M., Wacławek M. i Kłos A. The use of water plants in biomonitoring and phytoremediation of waters polluted with heavy metals. Ecol. Chem. Eng S. 2013, 20(2), 353-370. DOI: 10.2478/eces-2013-0026 
 13. Rajfur M.: Influence of preparation method of Spirogyra sp. algae on their sorption capacity. Ecol. Chem. Eng. S. 2013, 20(3), 475-488. DOI: 10.2478/eces-2013-0035
 14. Rajfur M.: Algae as a source of information on surface waters contamination with heavy metals. Ecol. Chem. Eng. A. 2013, 20(10), 1089-1101. DOI: 10.2428/ecea.2013.20(10)099  
 15. Kłos A. i Rajfur M.: Influence of hydrogen cations on kinetics and equilibria of heavy-metal sorption by algae – sorption of copper cations by the alga Palmaria palmate (Linnaeus) Waber & Mohr (Rhodophyta). J. Appl. Phycol. 2013, 25(5), 1387-1394. DOI: 10.1007/s10811-012-9970-6.
 16. Rajfur M. i Kłos A.: Sorption of heavy metals in the biomass of algae Palmaria palmata. Water Sci. Technol. 2013, 68(7), 1543-1549. DOI: 10.2166/wst.2013.400
 17.  Rajfur M., Jóźwiak M. i Kłos A.: The impact of various cations on the sorption of manganese in the thallus of freshwater algae Spirogyra sp. and sea algae Palmaria palmata. Ecol. Chem. Eng. S. 2014, 21(1), 35-43. DOI: 10.2478/eces-2014-0003
 18. Rajfur M., Kłos A. i Kříž J.: Translocation of cations during sorption of copper in the system solution - algae (Spirogyra sp.). Ecol. Chem. Eng. S. 2014, 21(3), 425-433. DOI: 10.2478/eces-2014-0031
 19. Rajfur M. i Kłos A.: Use of algae in active biomonitoring of surface waters. Ecol. Chem. Eng. S. 2014, 21(4), 561-576. DOI: 10.1515/eces-2014-0040

Odznaczenia, funkcje społeczne, nagrody:

 • Członek Komitetu Organizacyjnego międzynarodowej konferencji ECOpole,
 • Członek Komitetu Organizacyjnego konferencji Metrologia-Ekologia-Dydaktyka 
 •  Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego (Oddział Opole)
 •  Członek komisji rewizyjnej w Towarzystwie Chemii i Inżynierii Ekologicznej
 • Sekretarz Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej (Oddział Opole) 
 • W 2007 roku Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego za rok akademicki 2006/2007
 • W 2009 roku Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego za aktywność naukowo-badawczą oraz za działalność na rzecz Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego za rok akademicki 2008/2009
 • W 2011 roku Nagroda Quality za działalność na rzecz podnoszenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2010/2011.
 • W 2012 roku Nagroda Quality za działalność na rzecz podnoszenia jakości kształcenia w Uniwersytecie Opolskim a zwłaszcza dostosowywaniu modelu kształcenia do procesu bolońskiego oraz procedur akredytacyjnych w roku akademickim 2011/2012.
 •  W 2014 roku Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego za aktywność naukowo-badawczą oraz za działalność na rzecz Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego za rok akademicki 2013/2014
 •  Opiekun Koła Naukowego Biotechnologów

Granty:

 1. 2012-2015 rok – Kierownik projektu badawczego pt.: „Glony Spirogyra sp. – biosensor zanieczyszczenia wód powierzchniowych metalami ciężkimi”. Finansowany przez Narodowa Centrum Nauki, zgodnie z decyzją Nr DEC-2011/03/D/NZ9/00051.
 2. Główny wykonawca (2006-2007 r.) grantu realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy-Polska, pt.: Badanie aktywności radiocezu na obszarze transgranicznym polsko-czeskim, Numer umowy: IG-2004/PL-CZ/2.16/2.3/U-42/06.
 3. Główny wykonawca (2008-2010 r.) grantu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, pt. „Biomonitoring na obszarze transgranicznym polsko-czeskim”, Numer umowy: PL.3.22/2.3.00/08.00062/1.
 4. Główny wykonawca (2010 r.) projektu badawczego pt.: „Environmental studies in the South of Poland using nuclear and related analytical techniques”, No. 6.2 03-4-1036-01/10.
 5.  Główny wykonawca (2011 r.) projektu badawczego pt.: Environmental studies in the South of Poland using nuclear and related analytical techniques”. Finansowany z programu badawczego zespołu polskiego w ZIBJ i ośrodków badawczych w Polsce, zgodnie z decyzją No. 03-4-1104-2011/2013.
 6. Główny wykonawca (2012 r.) projektu badawczego pt.: „Environmental studies in the South of Poland using nuclear and related analytical techniques”, finansowanego z programu badawczego zespołu polskiego w ZIBJ i ośrodków badawczych w Polsce, numer umowy No. 03-4-1104-2011/2013.
 7. Główny wykonawca (2012 - 2014 r.) grantu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, pt.: „Propagowanie badań jakości środowiska na transgranicznym obszarze polsko-czeskim, numer umowy: PL.3.22/2.3.00/11.02553.
 8.  Wykonawca (2013 r.) grantu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badawczego Funduszy Norweskich pt.: „Ecosystem stress from the combined effects of Winter climate change and air pollution how – do the impacts differ between biomes?”.

 obraz - p1_m.pngUniwersytet Opolski, Wydział Przyrodniczo-Techniczny       
Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej
ul. Kardynała Kominka 6, 6a, 45-032 Opole
tel. (077) 401 6040, 401 6050
fax. (077) 401 6051
e-mail: biotechnologia@uni.opole.pl
Administrator strony: slawi@uni.opole.pl
 
 

dol