obraz - pobrane.jpg


obraz - baner_MOST_120_50.jpg

Akty prawneMinisterialne akty prawne:

Warunki prowadzenia studiów:

Rozporządzenie MNiSW - w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia z dnia 03.10.2014 r.
Rozporządzenie MNiSW - zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia z dnia 23.08.2012 r.
Rozporządzenie MNiSW - w sprawie KRK dla SzW - opis efektów obszarowych 
Rozporządzenie MNiSW - w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia z dnia 05.10.2011 r.
Ustawa - o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 18.03.2011 r.
Rozporządzenie MNiSW - w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia z dnia 27.07.2006 r.
Ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 r.

Krajowe Ramy Kwalifikacji:

Ustawa - o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw z dnia 11.07.2014 r.
Rozporządzenie MNiSW - w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego z dnia 02.11.2011 r
Rozporządzenie MNiSW - w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin i sztuki oraz dyscyplin naukowych.... z dnia 08.08.2011 r.


Standardy Kształcenia:

Standardy kształcenia dla kierunku Biotechnologia (10.07.2010 r.)
Rozporządzenie MNiSW - w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki

Ocena programowa i instytucjonalna PKA:

Rozporządzenie MNiSW - w sprawie podstawowych kryteriów i zakresu oceny programowej oraz oceny instytucjonalnej z dnia 03.10.2014 r.
Rozporządzenie MNiSW - w sprawie warunków oceny programowej i instytucjonalnej z dnia 29.09.2011 r.

Uczelniane akty prawne:

Pozostałe akty prawne Uczelnianego systemu doskonalenia Jakości Kształcenia UO

Uchwała nr 83/2012-2016 Senatu UO w sprawie: wprowadzania programów kształcenia zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla SzW oraz Ustawą z dnia 11.07.2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i Rozporządzeniem MNiSZ z dnia 3.10.2014 r. - Załączniki_1_2_3
Zarządzenie nr  48/2014 Rektora UO a dnia 17.11.2014 r. w sprawie: wprowadzenia Procedur Jakości Kształcenia obowiązujących w Uniwersytecie Opolskim.
Zarządzenie nr 47/2014 Rektora UO z dnia 17.11.2014 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu hospitacji zajęć dydaktycznych oraz wzoru kwestionariusza Hospitacji zajęć w Uniwersytecie Opolskim
Uchwała nr 60/2012-2016 Senatu UO z dnia 27.03.2014 r. zmieniająca Załącznik nr 3 do Uchwały 131/2008-2012 z 15.12.2012 r.

Zarządzenie nr 7/2014 Rektora UO w sprawie: Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w UO z dnia 28.02.2014 r. 
Zarządzenie nr 8/2012 Rektora UO w sprawie Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w UO z dnia 05.03.2012 r.
Załączniki 1-3 do uchwały nr 131/2008-2012 Senatu UO w sprawie wprowadzenia programów kształcenia zgodnych z KRK dla SzW
Uchwała - w sprawie wdrożenia i funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia na WPT UO


Inne materiały pomocnicze:

Dobre praktyki w zakresie organizacji procesu dydaktycznego - Gatnar E., Gołębiowski T., Machaczka J., Pogonowska B., Wrzosek S.
Jak przygotować programy kształcenia zgodnie z wymaganiami KRK dla SzW - Kraśniewski A.
Autonomia programowa uczelni - ramy kwalifikacji dla SzW - Chmielecka E.obraz - p1_m.pngUniwersytet Opolski, Wydział Przyrodniczo-Techniczny       
Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej
ul. Kardynała Kominka 6, 6a, 45-032 Opole
tel. (077) 401 6040, 401 6050
fax. (077) 401 6051
e-mail: biotechnologia@uni.opole.pl
Administrator strony: slawi@uni.opole.pl
 
 

dol